PSUpassport : Password :     Status :กรุณายืนยันสิทธิก่อนเข้าใช้งาน

  


ความเป็นมา

ปัจจุบันครุภัณฑ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์มีประมาณ 3,000 รายการโดยยังขาดระบบในการติดตาม และทำประวัติให้กับตัวครุภัณฑ์ ทำให้เกิดปัญหาครุภัณฑ์สูญหาย หรือไม่ได้ใช้งาน และครุภัณฑ์บางตัวได้ผ่านการซ่อมมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งขาดการทำประวัติการซ่อมที่เป็นระบบมาช่วยในการตัดสินใจให้ซ่อมต่อ หรือจัดซื้อใหม่ จึงได้สร้างระบบในการติดตามและทำประวัติให้กับครุภัณฑ์ขึ้น

การทำงานของระบบจะเป็นการกระจายงานให้กับผู้ครอบครองครุภัณฑ์แต่ละคนในการรวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ที่ตัวเองถือครองอยู่ลงในไฟล์ Excel (ช่วยลดภาระในการเก็บรวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์) แล้วส่งต่อให้กับผู้ดูแลระบบนำไปเปลี่ยนแปลงสถานะครุภัณฑ์ และเพิ่มประวัติการครอบครอง และประวัติการซ่อมของครุภัณฑ์ รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาออกรายงานเพื่อช่วยในการบริหารครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ฐานันท์ แซ่จง

8 มีนาคม 2550